หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 

เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มนโยบายและแผน
 
 
 คู่มือจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนObeclms version 3.2   
     คู่มือ OBECLMS Version 3.2     
 แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนปี 2556  
     แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนปี 2556     
 รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2556  
     แบบฟอร์มประมาณการ     
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2556 (SPEC สพฐ)  
     คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เล่ม 1    
     เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์     
     ครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ (Shopping List) เล่ม 3     
     ครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ (Shopping List) เล่ม 2     
     ครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ (Shopping List) เล่ม 1     
     ชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)     
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2556  
     ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2556